Souhlas se zpracováním osobních údajů a informace o zpracování osobních údajů/Consent to the processing of personal data and information on the processing of personal data

Totožnost a kontaktní údaje správce

Správcem Vašich osobních údajů je Ing. arch. Jaromír Sedlák, IČO: 87663708 (dále jen „správce“). Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování NK Sedláková, Příkop 8, 60431 Brno, adresa elektronické pošty jaromir.m.sedlak@gmail.com. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je a) realizace smluvního vztahu a/nebo b) Váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen "nařízení").

a) Realizace smluvního vztahu

Za tímto účelem jsou v nezbytném rozsahu zpracovávány Vaše identifikační údaje, případně kontaktní údaje, a dále informace vztahující se k předmětu smlouvy (identifikace díla). Údaje v tomto rozsahu jsou zpracovávány za účelem realizace smluvního vztahu a ochrany práv obou stran v případě sporu. Jestliže s poskytnutím svých údajů za tímto účelem nesouhlasíte, nelze smlouvu uzavřít a objednávku uskutečnit.

b) Marketingové využití údajů

Souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů udělujete na těchto webových stránkách i) vyplněním formuláře pro zasílání newsletteru (informací o akcích a novinkách) nebo ii) vyplněním kontaktního formuláře. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a žádná další sdělení Vám pak nebudou zasílána. Na základě Vašeho souhlasu správce zpracovává tyto údaje (byly-li poskytnuty): jméno a příjmení, adresa, e-mail, popř. telefonní číslo. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

Doba uložení osobních údajů

Vaše údaje jsou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu nebo do vyjádření Vašeho nesouhlasu se zpracováním prostřednictvím zprávy na e-mailovou adresu jaromir.m.sedlak@gmail.com. V případě vyjádření nesouhlasu se zpracováním osobních údajů je omezeno zpracování pouze těch údajů, u kterých je právním titulem zpracování Vámi udělený souhlas.

Další příjemci osobních údajů

Dalšími příjemci Vašich osobních údajů mohou být osoby zajišťující provoz internetové prezentace, spediční služby, platební brány, marketingové služby pro správce, účetní služby a daňové služby pro správce a další v souvislosti s výkonem obchodní činnosti správce. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

Práva subjektu údajů

Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů. Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat e-mailem na adrese jaromir.m.sedlak@gmail.com.

Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout.  Máte kdykoliv právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování, pokud se profilování týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány.

Identity and contact details of the administrator

The administrator of your personal data is Ing. arch. Jaromír Sedlák, IČO: 87663708 (hereinafter referred to as "administrator"). The contact details of the administrator are as follows: delivery address NK Sedláková, Příkop 8, 60431 Brno, e-mail address jaromir.m.sedlak@gmail.com. The administrator did not appoint a Data Protection Officer.]

Legal title for the processing of personal data

The legal title for the processing of your personal data is (a) performance of a contractual relationship and/or (b) your consent given to the controller within the meaning of Article 6 (1) (a) Regulation (EC) No 2016/679 of the European Parliament and of the Council on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (General Regulation on the protection of personal data, hereafter "the Regulation").

a) Contractual relationship

For this purpose, your identification data, or contact details, as well as information related to the subject of the contract (eg identification of the artwork) are processed to the necessary extent. Data to this extent is processed for the purpose of performance of a contractual relationship and protecting the rights of both parties in the event of a dispute. If you do not agree to provide your data for this purpose, the contract can not be entered and the order made.

b) Marketing purposes

You agree to process your personal data on this website (i) by filling out a newsletter form (information about events and news) or (ii) filling in the contact form. You may revoke your consent at any time and no further communications will be sent to you. Based on your consent, the administrator handles the following information (if provided): name and surname, address, e-mail, telephone number. The controller does not perform automatic individual decision-making within the meaning of Article 22 of the Regulation

Personal data storing period

Your data is processed for the duration of the contractual relationship or until expressing your disagreement with the processing by email at jaromir.m.sedlak@gmail.com. In the case of disagreement with the processing of personal data, it is limited to processing only of those data for which the legal title of the processing is your consent.

Other recipients of personal data

Other recipients of your personal data may be persons providing Internet presentations, forwarding services, payment gateways, marketing services for administrator, accounting services and tax services for administrator and others in connection with the performance of the administrator's business. The administrator does not intend to pass your personal data to a third country (to a non-EU country) or an international organization.

Rights of the data subject

Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů. Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat e-mailem na adrese jaromir.m.sedlak@gmail.com.

Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout.  Máte kdykoliv právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování, pokud se profilování týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány.

© 2018 Jaromír Sedlák

Chcete dostávat informace o novinkách a akcích do e-mailu?
[Interested in receiving our newsletter?]
  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle